Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.sklep.buu.edu.pl


SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Konto
§ 6 Płatności
§ 7 Dostawa i realizacja zamówień
§ 8 Prawo odstąpienia od umowy i wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
§ 12 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§ 13 Postanowienia końcowe


Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1
DEFINICJE

Sprzedawca – Renata Mrozek, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RM Renata Mrozek, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra ds. Gospodarki, pod adresem: RM Renata Mrozek, ul. Marii Dąbrowskiej 17c/1, 31-851 Kraków, NIP: 6612296905, REGON: 123081500.
Sklep – serwis internetowy dostępny pod domeną www.sklep.buu.edu.pl, prowadzony przez Sprzedawcę.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.
Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu, umożliwiająca założenie indywidualnego Konta przez Kupującego.
Towar - produkt prezentowany w Sklepie.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego skierowane do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
Regulamin – niniejszy Regulamin.

§ 2
KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: ul. Bieżanowska 281A, 30-856 Kraków.
2. Adres e-mail: biuro@buu.edu.pl
3. Telefon: 608324685
4. Adres do zwrotów towaru (z tytułu odstąpienia od umowy lub reklamacji): ul. Bieżanowska 281A, 30-856 Kraków.

§ 3
WYMOGI TECHNICZNE

Korzystanie ze Sklepu możliwe jest wyłącznie pod warunkiem spełnienia minimalnych wymogów technicznych:

 • urządzenie z dostępem do Internetu
 • aktywne konto e-mail
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

 § 4
ZAKUPY W SKLEPIE

1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki, które są podawane oddzielnie przed złożeniem Zamówienia.
3. Ceną wiążącą jest cena podana w podsumowaniu w trakcie składania Zamówienia.
4. Wybrany Towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
5. Kupujący wybiera następnie jeden z dostępnych sposobów dostawy towaru oraz metodę płatności za Zamówienie, a także podaje dane niezbędne do realizacji Zamówienia.
6. Zamówienie jest wiążące i składane Sprzedawcy w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu i kliknięcie przycisku „Potwierdzam zakup”.
7. Złożenie Zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
8. Sprzedawca przekazuje Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia Towaru.
9. Kupujący może dokonać rejestracji i założenia Konta w Sklepie lub dokonywać zakupów bez rejestracji i każdorazowo podawać dane niezbędne do realizacji ewentualnego Zamówienia.
10. Kupujący będący czynnym podatnikiem VAT, powinien w trakcie składania Zamówienia podać nazwę firmy, adres oraz numer identyfikacji do celów podatkowych NIP.
11. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”, potwierdzającą istotne elementy Zamówienia. W kolejnych wiadomościach Kupujący otrzymuje informacje o aktualnym statusie Zamówienia.
12. W momencie wysłania Zamówienia Kupujący otrzymuje dowód zakupu w formie faktury imiennej na wskazany uprzednio w Zamówieniu adres e-mail. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia dokumentu w formie elektronicznej na skutek podania błędnego adresu e-mail przez Kupującego.

§ 5
KONTO

1. Założenie Konta jest dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
2. Konto umożliwia Kupującemu przeglądanie historii Zamówień złożonych w Sklepie, monitorowanie statusu Zamówienia, edycję danych.
3. W celu założenia Konta należy wypełnić i zaakceptować formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu.
4. Usługa prowadzenia Konta jest świadczona bezpłatnie przez czas nieoznaczony.
5. Klient może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów zrezygnować z Konta, o czym powiadamia Sprzedawcę drogą mailową na adres biuro@buu.edu.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta.
6. Sprzedawca może zakończyć świadczenie usługi prowadzenia Konta poprzez usunięcie Konta Kupującego w przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu.

§ 6
PŁATNOŚCI

1. Wyboru formy płatności za Towary Kupujący dokonuje w trakcie składania Zamówienia.
2. Za złożone Zamówienie Kupujący może zapłacić:

 • zwykłym przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy, tj. mBank, nr 54 1140 2004 0000 3302 7519 7556. Brak płatności w ciągu 7 dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia skutkuje anulowaniem Zamówienia i rozwiązaniem umowy sprzedaży towarów.
 • za pośrednictwem platformy płatniczej PayU (brak płatności w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia skutkuje anulowaniem Zamówienie i rozwiązaniem umowy sprzedaży).

§ 7
DOSTAWA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Dostawa Towarów odbywa się na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
2. Wyboru formy dostawy Towarów Kupujący dokonuje w trakcie składania Zamówienia.
3. Informacja o kosztach dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest w trakcie jego składania.
4. Dostawa Towarów poza terytorium RP jest wyceniana indywidualnie.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu Towarów spowodowane przez przewoźnika.
6. Towary dostarczane są za pośrednictwem:

 • firmy kurierskiej
 • Poczty Polskiej
 • Paczkomatów InPost.

7. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
8. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry, Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

§ 8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument (w rozumieniu art. 22 ust.1 Kodeksu Cywilnego), tj. dokonujący zakupu Towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni.
2. Termin 14 dni liczony jest od dnia, w którym nastąpiło doręczenie Towaru przez przewoźnika.
3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy Kupujący powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa, za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej.
4. Kupujący może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obligatoryjne.
5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest do zwrotu zakupionych Towarów. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towarów Kupujący odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba, że było to niezbędne dla zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.
6. Zakupione Towary należy zwrócić na adres:
Buu – Strasznie Fajne Zabawki
Renata Mrozek
ul. Bieżanowska 281A
30-856 Kraków
7. Koszt opakowania i zwrotu Towarów ponosi Kupujący.
8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku Towarów:

 • w postaci nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o właściwościach określonych przez Kupującego w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

9. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towarów zwróci Kupującemu uiszczoną kwotę obejmującą cenę zakupionych Towarów oraz koszt wysyłki Towarów do Kupującego. Zwrot środków zostanie dokonany tym samym sposobem, jaki Kupujący wybrał przy składaniu Zamówienia.

§ 9
REKLAMACJE

1. Kupującemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: biuro@buu.edu.pl.
2. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego Towaru.
4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca wymieni produkt na nowy i odeśle na własny koszt. Jeśli wymiana nie będzie możliwa, Sprzedawca zwróci Kupującemu pełną należność za zakupiony Towar w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 10
DANE OSOBOWE

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie niektórych, oznaczonych w formularzach, może uniemożliwić złożenie lub realizację Zamówienia.
2. Dane osobowe Kupującego, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr rachunku bankowego, numer identyfikacji podatkowej są przetwarzane:

 • w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Kupującego Zamówień,
 • w celu rozpatrywania składanych przez Kupującego reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy lub zwrotu Towarów,
 • w przypadku wyrażenia oddzielnej zgody w celu przekazywania informacji handlowej o nowościach w ofercie i promocjach w Sklepie; oddzielna zgoda może zostać cofnięta w dowolnym czasie w trybie reklamacji.

3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Administrator informuje, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych (RODO). Konsumentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania lub usunięcia w trybie reklamacji.

 § 11
ZASTRZEŻENIA

1. Zamówienie składane w Sklepie każdorazowo stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest wyłącznie na czas i w celu realizacji Zamówienia.
2. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 12
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Kupujący będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem poczty elektronicznej porady@dlakonsumentow.pl,
 • może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
2. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Kupujący posiadający Konto w Sklepie zostanie poinformowany o wszelkich zmianach drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest do poinformowania tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, co skutkować będzie rozwiązaniem umowy i usunięciem Konta.
3. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej Sklepu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na trwałym nośniku.
4. Załącznikiem do Regulaminu jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat (sprzedawca):
............................................
............................................

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są: ......................................................................................................................................................................
Numer zamówienia: ......................................................................................................................................... Data zawarcia umowy: ..................................................................................................................................... Imię i nazwisko konsumenta: ............................................................................................................................ Adres konsumenta: .......................................................................................................................................... Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr ......................................................................................

Data ..............................................

Podpis ............................................

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl